• Šobrīd

  weather img

  Rīga +10°C Mākoņains, DR vējš, 5.14 m/s

  IZPROT TAVAS SĀPES

  Kāpēc tievējot, tik reti jāiet uz tualeti?

  Tievējam veselīgi
  Santa.lv
  Santa.lv
  25. aprīlis, 2022
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Foto: Unsplash
  Cen­šos at­brī­vo­ties no lie­kā sva­ra, mēģinot ēst ēst ma­zāk un dze­rt vai­rāk ūdens – līdz pat div­ar­pus lit­riem die­nā, šķid­rums no or­ga­nis­ma tiek iz­va­dīts ma­zāk, ne­kā ie­dzerts.

  – Cen­šos at­brī­vo­ties no lie­kā sva­ra, tur­klāt man ir augsts asins­spie­diens. Ģi­me­nes ār­ste stās­ta, ka asins­spie­die­na zā­les bū­šot jā­dzer vi­su mū­žu. Mēģināju no­mest sva­ru, ēdot ma­zāk un dze­rot vai­rāk ūdens – līdz pat div­ar­pus lit­riem die­nā. Sā­ku­mā svars lē­nām sa­ma­zi­nā­jās, ta­ču tad pa­ma­nī­ju, ka šķid­rums no or­ga­nis­ma tiek iz­va­dīts ma­zāk, ne­kā ie­dzerts. Svars arī vairs ne­kri­tās, bet sā­ka pie­augt. Bei­gās man no iz­dzer­tā ūdens dau­dzu­ma kļu­va slik­ti, tā­pēc ta­gad dze­ru tē­jas. Ģi­me­nes ār­ste man iz­rak­stī­ja «ču­rā­ja­mās zā­les», bet ne­kas ne­mai­nās – uz tu­ale­ti eju tik­pat bie­ži, cik vien­mēr.
  Kā­pēc no or­ga­nis­ma urī­na vei­dā ne­tiek iz­va­dīts šķid­rums tik daudz, cik ie­dzerts?

  – Noteikti būtu vērsts ap­mek­lēt die­to­lo­gu, jo mi­nē­tie sim­pto­mi var lie­ci­nāt par ne­pa­rei­zi iz­vē­lē­tu sva­ra zau­dē­ša­nas vei­du un ne­sa­ba­lan­sē­tu di­ētu.

  Ja cilvēks ir ve­se­ls – viņam nav ne nie­ru kai­tes, ne ci­tas no­piet­nas sli­mī­bas –, tad kat­ru die­nu no or­ga­nis­ma urī­na vei­dā iz­da­lās ti­kai ap­tu­ve­ni di­vas treš­da­ļas iz­dzer­tā šķid­ru­ma dau­dzu­ma.

  Pā­rē­jais iz­va­dās el­po­jot, svīs­tot (tas no­tiek arī glu­ži ne­ma­nā­mi), rau­dot… Sa­vu­kārt, ja cilvēks nejūtas īs­ti ve­se­ls un viņu māc ba­žas, vērts kon­sul­tē­ties ar nef­ro­lo­gu (nie­ru ār­stu) vai uro­lo­gu, kas iz­vēr­tēs, vai nie­res ir ve­se­las un strā­dā labi.

  Ja ir augsts asins­spie­diens, no­teik­ti jā­lie­to ār­sta iz­rak­stī­tās zā­les un jā­tiek skaid­rī­bā par sa­vas sir­sni­ņas un asins­va­du sis­tē­mas ve­se­lī­bu. Tā­pēc vēlams do­ties pie ģi­me­nes ār­sta un lūgt no­sū­tī­ju­mu pie kar­di­olo­ga uz pār­bau­dēm, lai no­skaid­ro­tu, vai nav kā­da sirds un asins­va­du kaite. Jo, pie­mē­ram, vie­na no sirds maz­spē­jas pa­zī­mēm ir tūs­ka, šķid­ru­ma aiz­tu­re or­ga­nis­mā.

  Pievienojies dzīvesstila portāla Santa.lv Facebook un Instagram: uzzini vērtīgo, lasi kvalitatīvo.
   

  Veselība

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Privātā Dzīve

  Vairāk

  Ieva

  Vairāk

  Mans Mazais

  Vairāk

  Māja un Dārzs

  Vairāk

  Auto

  Vairāk

  Astes

  Vairāk

  Klubs

  Vairāk

  Santa+