• Kāpēc tirpst rokas? 5 jautājumi un atbildes par roku tirpšanu

  Tirpšana
  Santa.lv
  Santa.lv
  29. novembris, 2020
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Foto: Shutterstock
  Naktīs mosties no tā, ka ir notirpušas rokas? Tās sākušas tirpt un sāpēt arī dienā? Kāpēc rokas tirpst, un ko darīt, ja tas atkārtojas arvien biežāk?

   

  1. Kā­pēc ro­kas tirpst un sāp?
   Viens no cē­lo­ņiem ir ner­va sa­spie­dums, kā re­zul­tā­tā ro­das ap­asi­ņo­ša­nas trau­cē­ju­mi. At­ka­rī­bā no tā, kurš nervs un ku­rā lī­me­nī bo­jāts, izpau­žas sim­pto­mi. Nervs var būt sa­spiests jeb­ku­rā lī­me­nī, kur tas iet cau­ri kā­dai šau­rai vie­tai. Vis­bie­žāk pro­blē­mas ro­das plauks­tas pa­ma­tnes jeb kar­pā­lajā ka­nā­lā. Tad rak­stu­rī­ga pa­zī­me ir pirmā, otrā un trešā pirk­sta tir­pša­na.

   Sa­vu­kārt, ja no­spiests el­ko­ņa nervs, tirpst un sāp ceturtais un piektais pirksts. Jo ro­ku vai­rāk no­slo­go, jo tā bie­žāk tirpst. Sāk pa­rā­dī­ties ner­va šķied­ru bo­jā­ju­mu sim­pto­mā­ti­ka, kas iz­pau­žas kā ādas ju­tī­bas un kus­tī­bu trau­cē­ju­mi. Cil­vēks ne­var sa­tvert sī­kus priekš­me­tus, sīk­nau­du, šūt. Priekš­me­ti krīt ār­ā no ro­kām. To­ties sma­gas lie­tas var pa­celt bez pro­blē­mām. Ja nervs ir no­spiests plauk­stas lī­me­nī, sā­pes var iz­sta­rot līdz pat ple­cam. Ja ir no­spies­ta ner­va sak­nī­te kak­la lī­me­nī, var sā­pēt vi­sa ro­ka.
  2. Ko da­rīt, ja, nak­tī pa­mos­toties, jūti – ro­ka ir ne­ju­tī­ga, no­tir­pu­si?
   Ja rokas tirpst tie­ši nak­tīs, pa­ma­tā ir ve­no­zās at­te­ces trau­cē­ju­mi. Ja ro­kas nervs ir da­ļē­ji no­spiests, die­nā šo asins pie­plū­ša­nu un aiz­plū­ša nu kom­pen­sē­jam ar nor­mā­lām ik­die­nas kus­tī­bām. Nak­tī asins pie­te­ce ir tā­da pa­ti kā die­nā, ta­ču asins aiz­plū­ša­nu vei­ci­no­šo kus­tī­bu vairs nav. Var roku pa­ber­zēt, iz­kus­ti­nāt, pa­mai­nīt pozīciju, piecelties, iz­pu­ri­nāt ro­ku.
  3. Kuru profesiju pārstāvji visbiežāk cieš no šis kaites?
   Celt­nie­ki, lauk­strād­nie­ki, lop­kop­ji, dārz­nie­ki, šu­vē­jas. Šo­fe­ri, kuri, va­dot ma­šī­nu, krei­so ro­ku at­spiež uz lo­ga ma­las un no­spiež el­ko­ņa ner­vu. No ner­va bo­jā­ju­ma el­ko­ņa lī­me­nī cieš arī krā­so­tā­ji un gald­nie­ki.

   Par ro­ku tir­pša­nu un sā­pēm sū­dzas arī cil­vē­ki, ku­ri garas stundas strādā pie da­to­ra.
  4. Kā cilvēks var sev palīdzēt, lai mazinātu roku tirpšanu?
   Ja darbs saistīts ar fi­zis­ku slo­dzi, jāpārkārto sa­va dar­ba die­na – ie­tei­cams ro­kas kat­rā stun­dā des­mit mi­nū­tes at­pū­ti­nāt. Sva­rī­gi ne­tu­rēt rokas ilg­sto­ši vie­nā un ta­jā pa­šā po­zī­ci­jā. Palīdzēt var vingrojumi, bet tiem ir jā­būt vieg­liem, bez lie­las slo­dzes. Efektīvs ir, piemēram, tāds vingrinājums: ie­do­mā­jie­s, ka velc rokās smal­kus pirk­stai­ņus – lē­nām, sā­kot no pirk­sta ga­la, iz­ma­sē kat­ru pirk­stu.

   Var pirk­stus iz­stiept kā vē­dek­li. Var pacelt ro­kas augš­ā. Ja ilg­sto­ši sēž pie gal­da, ir sva­rī­gi, lai gal­vu var at­spiest pret krēs­la at­zvel­tni un atslā­bi­nāt ple­cu jos­lu.

   Tiem, kas ilg­sto­ši strā­dā pie da­to­ra, ie­teicams šā­ds vin­gro­ju­mus: iz­stiept uz priekš­u abas ro­kas ar plauk­stām uz le­ju. Iz­plest pirk­stus, noturēt piecas se­kun­des un at­slā­bi­nāt ro­ku mus­ku­la­tū­ru. Pēc tam sa­vilkt pirk­stus dū­rēs, sa­sprin­dzi­nāt ro­ku mus­ku­ļus, no­tu­rēt piecas sekundes un tad – at­slā­bi­nāt. At­kār­tot 5–10 rei­zes. Sā­ku­ma sta­di­jā var pa­lī­dzēt arī jeb­ku­ra zie­de, kas ma­zi­na tūs­ku.
  5. Cik il­gi tir­po­ņu un sā­pes drīkst paciest? Un kad va­ja­dzē­tu sa­ņem­ties un iet pie ār­sta?
   Ja ne­pa­tī­ka­mās sa­jū­tas un sā­pes ir vai­rā­kas rei­zes ne­dē­ļā, ja tirpst ne ti­kai nak­tī, bet arī no rī­ta un die­nā, tad noteikti va­ja­dzē­tu doties pie ār­sta. Jā­sāk ar sa­vu ģi­me­nes ār­stu. Ja slimība jau attīstījusies, būs jā­do­das pie nei­ro­lo­ga. Bet, ja būs ne­pie­cie­ša­ma ope­rā­ci­ja, tas būs darbs nei­ro­ķi­rur­gam.

  0 komentāri

  Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

  Pievienot komentāru

  Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

   

  Veselība

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Privātā Dzīve

  Vairāk

  Ieva

  Vairāk

  Mans Mazais

  Vairāk

  Māja un Dārzs

  Vairāk

  Auto

  Vairāk

  Daba un Dzīvnieki

  Vairāk

  Klubs

  Vairāk

  Abonē