• Šobrīd

  weather img

  Rīga +18°C

  Viss Tavas ādas skaistumam un veselībai!
  Myskin logo

  Kāpēc tirpst rokas? 5 jautājumi un atbildes par roku tirpšanu

  Ārstēšana
  Santa.lv
  Santa.lv
  29. novembris, 2020
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Foto: Shutterstock
  Naktīs mosties no tā, ka ir notirpušas rokas? Tās sākušas tirpt un sāpēt arī dienā? Kāpēc rokas tirpst, un ko darīt, ja tas atkārtojas arvien biežāk?

   

  1. Kā­pēc ro­kas tirpst un sāp?
   Viens no cē­lo­ņiem ir ner­va sa­spie­dums, kā re­zul­tā­tā ro­das ap­asi­ņo­ša­nas trau­cē­ju­mi. At­ka­rī­bā no tā, kurš nervs un ku­rā lī­me­nī bo­jāts, izpau­žas sim­pto­mi. Nervs var būt sa­spiests jeb­ku­rā lī­me­nī, kur tas iet cau­ri kā­dai šau­rai vie­tai. Vis­bie­žāk pro­blē­mas ro­das plauks­tas pa­ma­tnes jeb kar­pā­lajā ka­nā­lā. Tad rak­stu­rī­ga pa­zī­me ir pirmā, otrā un trešā pirk­sta tir­pša­na.

   Sa­vu­kārt, ja no­spiests el­ko­ņa nervs, tirpst un sāp ceturtais un piektais pirksts. Jo ro­ku vai­rāk no­slo­go, jo tā bie­žāk tirpst. Sāk pa­rā­dī­ties ner­va šķied­ru bo­jā­ju­mu sim­pto­mā­ti­ka, kas iz­pau­žas kā ādas ju­tī­bas un kus­tī­bu trau­cē­ju­mi. Cil­vēks ne­var sa­tvert sī­kus priekš­me­tus, sīk­nau­du, šūt. Priekš­me­ti krīt ār­ā no ro­kām. To­ties sma­gas lie­tas var pa­celt bez pro­blē­mām. Ja nervs ir no­spiests plauk­stas lī­me­nī, sā­pes var iz­sta­rot līdz pat ple­cam. Ja ir no­spies­ta ner­va sak­nī­te kak­la lī­me­nī, var sā­pēt vi­sa ro­ka.
  2. Ko da­rīt, ja, nak­tī pa­mos­toties, jūti – ro­ka ir ne­ju­tī­ga, no­tir­pu­si?
   Ja rokas tirpst tie­ši nak­tīs, pa­ma­tā ir ve­no­zās at­te­ces trau­cē­ju­mi. Ja ro­kas nervs ir da­ļē­ji no­spiests, die­nā šo asins pie­plū­ša­nu un aiz­plū­ša nu kom­pen­sē­jam ar nor­mā­lām ik­die­nas kus­tī­bām. Nak­tī asins pie­te­ce ir tā­da pa­ti kā die­nā, ta­ču asins aiz­plū­ša­nu vei­ci­no­šo kus­tī­bu vairs nav. Var roku pa­ber­zēt, iz­kus­ti­nāt, pa­mai­nīt pozīciju, piecelties, iz­pu­ri­nāt ro­ku.
  3. Kuru profesiju pārstāvji visbiežāk cieš no šis kaites?
   Celt­nie­ki, lauk­strād­nie­ki, lop­kop­ji, dārz­nie­ki, šu­vē­jas. Šo­fe­ri, kuri, va­dot ma­šī­nu, krei­so ro­ku at­spiež uz lo­ga ma­las un no­spiež el­ko­ņa ner­vu. No ner­va bo­jā­ju­ma el­ko­ņa lī­me­nī cieš arī krā­so­tā­ji un gald­nie­ki.

   Par ro­ku tir­pša­nu un sā­pēm sū­dzas arī cil­vē­ki, ku­ri garas stundas strādā pie da­to­ra.
  4. Kā cilvēks var sev palīdzēt, lai mazinātu roku tirpšanu?
   Ja darbs saistīts ar fi­zis­ku slo­dzi, jāpārkārto sa­va dar­ba die­na – ie­tei­cams ro­kas kat­rā stun­dā des­mit mi­nū­tes at­pū­ti­nāt. Sva­rī­gi ne­tu­rēt rokas ilg­sto­ši vie­nā un ta­jā pa­šā po­zī­ci­jā. Palīdzēt var vingrojumi, bet tiem ir jā­būt vieg­liem, bez lie­las slo­dzes. Efektīvs ir, piemēram, tāds vingrinājums: ie­do­mā­jie­s, ka velc rokās smal­kus pirk­stai­ņus – lē­nām, sā­kot no pirk­sta ga­la, iz­ma­sē kat­ru pirk­stu.

   Var pirk­stus iz­stiept kā vē­dek­li. Var pacelt ro­kas augš­ā. Ja ilg­sto­ši sēž pie gal­da, ir sva­rī­gi, lai gal­vu var at­spiest pret krēs­la at­zvel­tni un atslā­bi­nāt ple­cu jos­lu.

   Tiem, kas ilg­sto­ši strā­dā pie da­to­ra, ie­teicams šā­ds vin­gro­ju­mus: iz­stiept uz priekš­u abas ro­kas ar plauk­stām uz le­ju. Iz­plest pirk­stus, noturēt piecas se­kun­des un at­slā­bi­nāt ro­ku mus­ku­la­tū­ru. Pēc tam sa­vilkt pirk­stus dū­rēs, sa­sprin­dzi­nāt ro­ku mus­ku­ļus, no­tu­rēt piecas sekundes un tad – at­slā­bi­nāt. At­kār­tot 5–10 rei­zes. Sā­ku­ma sta­di­jā var pa­lī­dzēt arī jeb­ku­ra zie­de, kas ma­zi­na tūs­ku.
  5. Cik il­gi tir­po­ņu un sā­pes drīkst paciest? Un kad va­ja­dzē­tu sa­ņem­ties un iet pie ār­sta?
   Ja ne­pa­tī­ka­mās sa­jū­tas un sā­pes ir vai­rā­kas rei­zes ne­dē­ļā, ja tirpst ne ti­kai nak­tī, bet arī no rī­ta un die­nā, tad noteikti va­ja­dzē­tu doties pie ār­sta. Jā­sāk ar sa­vu ģi­me­nes ār­stu. Ja slimība jau attīstījusies, būs jā­do­das pie nei­ro­lo­ga. Bet, ja būs ne­pie­cie­ša­ma ope­rā­ci­ja, tas būs darbs nei­ro­ķi­rur­gam.

  0 komentāri

  Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

  Pievienot komentāru

  Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

   

  Veselība - Parūpējies par savu sirdi!

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Privātā Dzīve

  Vairāk

  Ieva

  Vairāk

  Mans Mazais

  Vairāk

  Māja un Dārzs

  Vairāk

  AutoBild.lv

  Vairāk

  Astes

  Vairāk

  Klubs

  Vairāk

  Santa+