• Vai rīdzinieki šoruden paliks bez apkures?

  Sabiedrība
  Aiva Alksne
  18. septembris, 2020
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Foto: Shutterstock
  Tuvojoties apkures sezonai, Rīgas namu pārvaldnieks iedzīvotājiem izsūtījis paziņojumu, kurā aicina risināt jautājumu par siltumapgādi, norādot, ka šobrīd pastāv ļoti liela varbūtība, ka apkures sezona parādu dēļ netiks uzsākta. ​​​​​​​Konsultē Jana Roze, Rīgas Siltums sabiedrisko attiecību speciāliste, un Krists Leiškalns, Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvis.

  Rīgas namu pārvaldnieks dzīvokļu īpašniekiem piedāvā: turpmāk noslēgt līgumu par tiešajiem norēķiniem ar uzņēmumu Rīgas Siltums un parāda segšanai par piegādāto siltumenerģiju izmantot mājas uzkrātos līdzekļus. Kā rīkoties iedzīvotājiem?

  Atverot Rīgas siltuma mājaslapu, sadaļā Iedzīvotājiem ir aile – Daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādi. Te ir pieejama informācija par daudzdzīvokļu māju īpašnieku parādiem par piegādāto siltumenerģiju. Papildu informāciju par aktuālajiem parādiem dzīvokļu īpašnieki var saņemt Rīgas Siltuma Klientu apkalpošanas daļā darba dienās no plkst. 8 līdz 16, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8 līdz 15, zvanot pa tālruņiem 67017307, 67017269, 67017312, 67017319, 67017320.

  Ir parāds, nav apkures

  Rīgas siltums informē, ka, uzsākot apkures sezonu, parādam par visai mājai piegādāto siltumenerģiju iepriekšējā apkures sezonā ir jābūt pilnībā samaksātam. Rīgas namu pārvaldnieks apkalpo vairāk nekā 2000 daudzdzīvokļu māju, un parāds par apkuri nav tikai dažiem desmitiem māju. Visiem pārējiem tāds ir.

  Lai nebūtu jācieš godprātīgiem maksātājiem, Rīgas namu pārvaldnieks kā risinājumu piedāvā parāda segšanai izmantot mājas remontam uzkrātos līdzekļus, sakot – uzkrājuma fondā nauda tiks atgriezta brīdī, kas parādnieki samaksās savus parādus.

  Kamēr tas nenotiks, mājas uzturēšanas darbiem naudas nebūs. 

  «Problēmas būtība ir tajā, ka Rīgas namu pārvaldniekam nav tiesiska pamata apmaksāt dzīvojamās mājas parādu par saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem no saviem finanšu līdzekļiem vai jebkuras citas sadaļas, kas nav klientu maksājums par siltumenerģiju. Savukārt Rīgas Siltumam nav pienākuma sniegt pakalpojumu bez maksas, ar daļēju samaksu vai ar pēcmaksu.

  Tā kā mūsu izpratnē klients ir māja, nevis atsevišķi dzīvokļu īpašnieki, tad, pirms ir saņemta apmaksa par pēdējo apkures sezonu 100% apmērā, apkuri nepieslēdz,» skaidro Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvis Krists Leiškalns.

  «Normatīvo aktu ietvars ir izveidots pēc principa, ka samaksā visi pakalpojuma saņēmēji, bet izņēmuma gadījumā, ja kāds nav samaksājis, nauda tiek iztiesāta un atgriežas pie pakalpojuma sniedzēja gandrīz nekavējoties. Diemžēl dzīvē tā nenotiek. Rezultātā ķīlnieku lomā nonāk tie dzīvokļu īpašnieki, kuri godprātīgi maksā par pakalpojumu, Rīgas Siltums, kurš, nesaņemot 100% apmaksu, nevar pieslēgt apkuri un veikt savas tiešās funkcijas, kā arī Rīgas namu pārvaldnieks, kam nav tiesisku instrumentu trūkstošās summas segšanai.

  Normatīvais regulējums nosaka, ka mums ir jāpārskaita visa saņemtā maksa par siltumapgādi pakalpojuma sniedzējam. Viss, kas no klientu puses nav samaksāts, paliek nesamaksāts, jo pārvaldniekam nav tiesību veidot šķērsmaksājumus, izmantojot līdzekļus no citām pozīcijām. Par nesamaksāto daļu pārvaldnieks vēršas pret parādnieku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēdējo triju gadu laikā parādnieku skaits, kuru lietas tiek virzītas tiesu izpildītājam, ir trīskāršojies, bet tas nesniedz gaidīto risinājumu. Tāpēc, meklējot ceļu, kā varētu mazināt ar apkures pieslēgšanu saistītos riskus, kā viens no variantiem tiek izskatīti tiešie norēķini ar pakalpojuma sniedzēju Rīgas Siltumu,» turpina Krists Leiškalns.

  Ko iesākt ar parādniekiem?

  Kopš izveidota Rīgas namu pārvalde, ir iztiesāta 16 991 lieta, par kopējo parāda summu 51 193 588,43 eiro. Savukārt zvērinātiem tiesu izpildītājiem nodotais lietu apjoms ir 7374 lietas par kopējo parāda summu 27 141 058,54 eiro. Trešais lielums, kas raksturo darba apjomu, ir aktīvas parādu piedziņas lietas, kurās nav stājies spēkā tiesas spriedums, – 9510 lietas par kopējo parāda summu 32 892 658,18 eiro. Tātad – tiesvedības lietas, kas ir iesniegtas tiesā un nav izskatītas.

  «Nekur pasaulē par komunālajiem pakalpojumiem nesamaksā simt procenti, ir jābūt valstiski noteiktam risinājumam, kā rīkoties,» uzsver Krists Leiškalns.

  «Tas, ko dzīvokļu īpašnieki nereti nesaprot, – par spīti tam, ka esam veikuši visas procedūras un saņēmuši tiesas spriedumu par parāda piedziņu, kas ir nodots zvērinātam tiesu izpildītājam, tas nebūt nenozīmē, ka nauda uzreiz atgriežas. Reizēm naudas piedziņa aizņem ļoti ilgu laiku, bet, kā jau iepriekš minēju, apkure netiek pieslēgta, ja māja nav norēķinājusies par pēdējā apkures sezonā patērēto siltumenerģiju. Diemžēl parāda iztiesāšanas un piedziņas laiks nestrādā par labu ne dzīvokļu īpašniekiem, ne pārvaldniekam.»

  Ko nozīmē maksāt tieši Rīgas Siltumam?

  5 svarīgi jautājumi

  1. Kas mainīsies daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ja līgums par ēkas apkuri tiks noslēgts  tieši ar uzņēmumu Rīgas Siltums?
   Līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgts visu dzīvokļu īpašnieku vārdā. Rīgas Siltums katram dzīvokļa īpašniekam sagatavo rēķinu-aprēķinu par patērēto siltumenerģiju dzīvoklī norēķinu periodā un nosūta to dzīvokļa īpašniekam uz norādīto pasta vai e-pasta adresi. Dzīvokļa īpašniekam jāveic samaksa par dzīvoklī patērēto siltumenerģiju saskaņā ar saņemto rēķinu-aprēķinu, to ieskaitot Rīgas Siltums norēķinu kontā bez pārvaldnieka starpniecības.
  2. Vai līgumu noslēdz māja kopumā vai atsevišķi dzīvokļa īpašnieki?
   Ja daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par labu tiešajiem norēķiniem ar Rīgas Siltumu, tad līguma noslēgšanai par siltumenerģijas piegādi un lietošanu visā mājā (nevis katrā atsevišķā dzīvoklī) dzīvokļu īpašnieki pilnvaro vienu personu, kas slēdz līgumu par siltumenerģijas lietošanu un piegādi visu dzīvokļu īpašnieku vārdā. Ar katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķs līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu netiek slēgts.
  3. Vai līguma noslēgšanas brīdī parādam jābūt samaksātam?
   Jā. Rīgas Siltums slēdz ekvivalentus līgumus ar visiem siltumenerģijas lietotājiem, neradot kādam priekšrocības attiecībā pret citiem. Norēķinu kārtība (tiešie norēķini vai norēķini ar pārvaldnieka starpniecību) nemaina siltumenerģijas piegādes un lietošanas nosacījumus. Līdz ar to, gan veicot norēķinus ar pārvaldnieka starpniecību, gan pa tiešo ar Rīgas Siltumu, uzsākot jauno apkures sezonu, parādiem par iepriekšējos periodos patērēto siltumenerģiju ir jābūt samaksātiem pilnībā.
  4. Vai bez starpnieka pakalpojums kļūs lētāks? Kā tiek veikti aprēķini: pēc deklarēto personu skaita, par kvadrātmetriem, pēc dzīvokļiem?
   Pieņemot lēmumu par tiešo maksājumu veikšanu, dzīvokļu īpašniekiem jānosaka  kritēriji un metodika, pēc kādiem tiek aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka maksājamā daļa par mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamai mājai nepieciešamajiem pakalpojumiem.

   Lai nodrošinātu tiešos norēķinus, Rīgas Siltums ir aprēķinājis viena tiešā rēķina-aprēķina sagatavošanas izmaksas – par rēķina-aprēķina sagatavošanu katram dzīvokļa īpašniekam ir jāmaksā papildus maksa 2,73 eiro bez PVN. Šajā maksā tiek iekļauti arī izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu. Ja rēķina-aprēķina piegāde tiks nodrošināta pa pastu, izmaksas palielināsies atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem. Šobrīd viens pasta sūtījums maksā 1 eiro.
  5. Vai šāda vienošanās pasargās no kaimiņu parādiem? Vai var izveidoties situācija, ka liela parāda dēļ māja ziemā paliks bez apkures?
   Norēķinu kārtība (tiešie norēķini vai norēķini ar pārvaldnieka starpniecību) nemaina siltumenerģijas piegādes un lietošanas nosacījumus. Saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem un līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu nosacījumiem Rīgas Siltumam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pilnīgi vai daļēji pārtraukt siltumenerģijas piegādi, ja lietotājs – mājas dzīvokļu īpašnieki – noteiktajos termiņos neveic norēķinus atbilstoši līguma nosacījumiem (par kārtējā mēnesī piegādāto siltumenerģiju norēķins jāveic līdz nākamā mēneša 20. datumam).

  0 komentāri

  Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

  Pievienot komentāru

  Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

  Satura mārketings

   

  Veselība

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Personības

  Vairāk

  Skaistums un mode

  Vairāk

  Bērni

  Vairāk

  Māja un dārzs

  Vairāk

  Izklaide

  Vairāk

  Labākai dzīvei

  Vairāk

  Aktuāli

  Vairāk

  Abonē