Distances līgums

PAR SANTA+ ABONEMENTA PASŪTĪJUMU INTERNETA VIDĒ

Šis ir distances līgums par izdevniecības SIA „Žurnāls Santa” interneta vides satura produkta Santa+ abonementa pasūtījumu, turpmāk – Līgums, kas tiek slēgts starp SIA „Žurnāls Santa”, reģistrācijas numurs: 40003044261, juridiskā adrese: Stabu iela 34, Rīga 11, LV-1880, turpmāk – SANTA, un pircēju, turpmāk– Pircējs, kas veic pirkumu interneta vietnē www.santa.lv, turpmāk tekstā – Santa+. 

Pircējs, veicot pasūtījumu Santa+ vietnē saskaņā ar šo Līgumu, izsaka piekrišanu tā noteikumiem.

Šī Līguma izpratnē

 • Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas Santa+ abonementu;
 • Santa+ ir maksas satura produkts ar materiāliem, ko veido izdevniecības „Žurnāls Santa” autori.

Šī Līguma ietvaros SANTA pārdod Pircējam Abonementu, kas dod Pircējam iespēju pēc pieprasījuma saņemt Santa+ digitālā satura tiešsaistes piekļuves pakalpojumu (digitālais saturs (e-publikācijas), kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā), kas pieejams ar Abonementa iegādes un aktivizēšanas brīdi.

1. ABONEMENTA CENA UN IZMAIŅAS

 1. Santa+ satura pieejas abonements, turpmāk tekstā – Abonements, nodrošina Pircējam tiesības piekļūt Santa+ maksas saturam, izvēloties vienu no apmaksas variantiem: 

  1. viena raksta abonements – ar Abonēšanas periodu 28 dienas par 5,00 EUR (pieci euro 0 centu), kur ietilpst PVN;

  2. visa satura mēneša abonements – ar Abonēšanas periodu 28 dienas par 3,49 EUR (trīs euro 49 centi), kur ietilpst PVN;

  3. visa satura gada abonements – ar Abonēšanas periodu 365 dienas par 34,99 EUR (trīsdesmit četri euro 99 centi), kur ietilpst PVN;

  4. viena pielikuma abonements - ar Abonēšanas periodu 28 dienas par 2,49 EUR (divi euro 49 centi), kur ietilpst PVN.

 2. Santa+ satura piedāvājums un Abonementa cena var tikt mainīti, paziņojot par to Pircējam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Ja līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīdim Pircējs nav iesniedzis pieteikumu par šī Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Pircējs grozījumiem ir piekritis. Izmaiņu gadījumā jaunā Abonementa cena attiecas uz nākamo periodu, pēc tam, kad ir noslēdzies iepriekšējais Abonēšanas periods.
 3. Abonēšanas periodā tiek iekļautas dienas, kuru laikā Pircējs ir aktivizējis Abonementu (nav atteicies no Abonementa, izdarot attiecīgu atzīmi savā lietotāja kontā).

 

2. ABONEMENTA NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA UN NORĒĶINI

 1. Pircējs var iegādāties Abonementu pēc sava lietotāja profila reģistrēšanas Santa+ vietnē.

 2. Viena raksta abonementa apmaksu Pircējs veic Abonēšanas perioda pirmajā dienā, veicot maksājumu ar kredītkarti. Pēc šī Abonēšanas perioda beigām piekļuve rakstam tiek slēgta.

 3. Mēneša abonementa apmaksu Pircējs veic Abonēšanas perioda pirmajā dienā, veicot maksājumu ar kredītkarti, un Abonements tiek pagarināts uz nākamo periodu.

 4. Gada abonementa apmaksu Pircējs veic Abonēšanas perioda pirmajā dienā, veicot maksājumu ar kredītkarti, un Abonements tiek pagarināts uz nākamo periodu.

 5. Pielikuma abonementa apmaksu Pircējs veic Abonēšanas perioda pirmajā dienā, veicot maksājumu ar kredītkarti. Pēc šī Abonēšanas perioda beigām piekļuve rakstam tiek slēgta.

 6. Pircējam ir iespējams noformēt beztermiņa abonementu un veikt tā apmaksu ar regulāro maksājumu, kas notiks automātiski, līdz brīdim, kad Pircējs izvēlēsies to pārtraukt.

 7. Pircējs pēc katra Abonēšanas perioda apmaksas veikšanas saņem apstiprinājumu uz e-pastu.

 

3. ATTEIKUMA TIESĪBAS

 1. Pircējs piekrīt, ka ar Abonementa aktivizēšanas brīdi tiek uzsākta abonēšanas pakalpojuma sniegšana, līdz ar to Pircējs atsakās no 14 dienu atteikuma tiesībām un samaksātās summas atmaksas, atbilstoši MK 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.13. punkta noteikumiem.
 2. Pircējs ir tiesīgs atteikties no Santa+ Abonementa, izdarot attiecīgu atzīmi savā profilā. Atteikums stāsies spēkā nekavējoties un pieeja saturam tiks slēgta. Nauda par atlikušo periodu netiek atmaksāta.

 

4. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

 1. Katrs Līdzējs atbild otram Līdzējam par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies viņa vainas dēļ.
 2. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par savu saistību neizpildi, ja tas notiek nepārvaramas varas (Force Majeure) rezultātā. Notikumi, kuri var tikt uzskatīti par nepārvaramu varu, ir dabas stihijas, ugunsgrēki, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, karadarbība, varas un likumdošanas iestāžu aizliegumi un citi tamlīdzīgi notikumi, kam par pierādījumu kalpos oficiālu varas vai likumdošanas iestāžu izdoti rīkojumi, paziņojumi, apliecinājumi vai tamlīdzīgi dokumenti.

 

5. AUTORTIESĪBAS

 1. Šī Līguma ietvaros Pircējam ir piešķirtas tiesības piekļuvei Santa+ saturam uz Abonementa perioda termiņu.
 2. Autortiesības (personiskās un mantiskās) uz autortiesību objektiem (teksts, fotoattēli, grafiskais noformējums un tml.), kuri iekļauti Santa+ saturā, pieder SANTAI, to autoriem vai citām personām uz līguma pamata, ko ar tām noslēgusi SANTA.
 3. Santa+ saturā iekļauto autortiesību objektu izmantošana atļauta tikai veidā, kas norādīts šajā Līgumā. Pircējam nav tiesību izmantot Santa+ saturu, t.sk., kopēt, pavairot to bez SANTAS rakstveida piekrišanas.

 

6. DATU APSTRĀDE

Līdzēji piekrīt, ka Santa veic Pircēja datu apstrādi saskaņā ar „SIA „Žurnāls Santa” tīmekļa vietnes SANTA.LV privātuma politika” noteikumiem, ar kuru saturu var iepazīties šeit: https://www.santa.lv/privatuma-politika/

 

7. CITI NOTEIKUMI

 1. Līgums stājās spēkā brīdī, kad Pircējs, piekrītot tā šī Līguma noteikumiem, veic Abonementa pasūtījumu Santa+ vietnē.
 2. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz nolīgto saistību izpildei.
 3. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem šī Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja Pusēm neizdodas 10 (desmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tad var tikt nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 4. Katrs no Līdzējiem informē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu un/vai par jebkuriem tādiem apstākļiem, kas var ietekmēt ar Līgumu pielīgto saistību izpildi, 10 (desmit) darba dienu laikā, kā arī un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.
 5. Visi nepieciešamie paziņojumi saskaņā ar šo Līgumu ir pietiekami un pareizi izdarīti, ja nosūtīti ar ierakstītu sūtījumu, e-pastu vai faksu.
 6. Visi paziņojumi tiek uzskatīti par saņemtiem datumā, kas norādīts pasta zīmoga nospiedumā par saņemšanu, vai, ja sūtījums notiek ar e-pastu vai faksu– e-pasta vai faksa nosūtīšanas brīdī. 
 7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
 8. Reģistrējot lietotāja kontu Santa+ vietnē, Pircējs apņemas ievērot “Tīmekļa vietnes Santa.lv lietošanas noteikumi” noteikumus, ar kuriem var iepazīties šeit: https://www.santa.lv/noteikumi/ .
 9. Ja šī Līguma darbības laikā tiek grozīti “SIA „Žurnāls Santa” tīmekļa vietnes SANTA.LV privātuma politika” vai “Tīmekļa vietnes Santa.lv lietošanas noteikumi”, par to tiek paziņots Pircējam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanās. Ja līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīdim Pircējs nav iesniedzis rakstisku pieteikumu par šī Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Pircējs grozījumiem ir piekritis.
Abonē