Kas raksturo veselīgus ru­dens ap­avus?

Apavi
Ievas Padomu Avīze
Ievas Padomu Avīze
4. novembris, 2019
Komentēt

Drukāt

Saglabāt

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com
Lai gan ap­avu iz­vē­li no­sa­ka arī skais­tums, gribas, lai kāja tajos justos ērti.

5 priekšnoteikumi, lai kāja justos labi

 

  1. Apavi ir iz­ga­ta­vo­ti no da­biskās vai pre­sē­tās ādas, jo ta­jos pē­das var el­pot – mai­nās gaiss, un tiek uz­sūk­ti svied­ri. Tik­pat caur­lai­dīgs sin­tē­tis­kais ma­te­ri­āls vēl nav iz­gud­rots!
  2. Elas­tīgs papēdis, lai, ejot pa bru­ģi vai as­fal­tu, ne­ro­das ciets at­si­tiens, ko sa­ņem ce­ļu un gū­žu lo­cī­ta­vas, mu­gur­kauls.

    Sieviešu zābakiem ieteicamais pa­pē­ža augs­tums ir 4–5 cm.

  3. Apaviem ir pie­tie­ka­mi plats purn­gals, lai vi­si pirk­sti – sā­kot no īk­šķa līdz ma­za­jam – jus­tos ēr­ti un ne­tik­tu sa­spies­ti ko­pā. Ja zā­ba­ka de­guns šaurs, tur­klāt pa­pē­dis ļo­ti augsts, tad pē­da šļūc uz priekš­u, pirk­sti sa­stum­jas ko­pā un ie­spī­lē­jas spic­pur­ni­ņā. Tie liecas cits ci­tam vir­sū, un īk­šķis var sākt de­for­mēties.
  4. Ide­āla zā­ba­ka iek­šējā zo­lī­tē no­teik­ti jā­būt spe­ci­āliem pacēlumiem – su­pi­na­to­riem. Pē­dai ir di­vi iz­lie­ku­mi: ga­re­nis­kā vel­ve un šķēr­svel­ve, viens izliekums ir kā ar­ka pē­das iekš­pu­sē, otrs – zem pirk­stu sā­ku­ma. Tur arī va­ja­dzē­tu būt su­pi­na­to­riem, lai tie sta­bi­li­zē­tu pē­du un lai līdz pat sir­mam ve­cu­mam pēda spē­tu sa­gla­bā­tu sa­vus da­bis­kos iz­lie­ku­mus. Tur­klāt su­pi­na­to­riem jā­būt pie­tie­ka­mi elas­tī­giem, lai tie uz kat­ru so­li arī maz­liet tre­nē­tu pē­das mus­ku­ļus un amor­ti­zē­tu trie­cie­nu. Iz­ņe­mot kur­pes zo­lī­ti, šiem iz­lie­ku­miem jā­būt re­dza­miem. 
    Ne­uz­ķe­ries uz viltotiem su­pi­na­to­riem – mīk­stiem no­šū­tiem po­ro­lo­na spil­ven­ti­ņiem! Tie ne­ko ne­bal­stīs un sa­plaks jau pēc pirmajās die­nās.
  5. Zolītei jābūt iz­ņemamai – tā ir vēl viena pazīme, pēc kuras var pazīt ve­se­lī­gus ap­avus. Va­ka­rā zo­lī­ti va­jag vis­maz līdz pus­ei iz­vilkt lau­kā, lai iz­žūst. Ap­avi kal­po il­gāk, ja tos ne­valkā diendienā, bet ik pa laikam ļauj tiem at­vilkt el­pu.

 

Lasi citur

 

Noderīgi un interesanti

Veselība

Privātā Dzīve

Mans Mazais

Astes

AutoBild.lv

Māja

Receptes

Dārzs

Santa+